Hot Shot
MODECOM VOLCANO GMX4
MODECOM VOLCANO GMX4
99,99 zł
szt.
HyperX Cloud II Szare
HyperX Cloud II Szare
349,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego FORGAMER.PL jest Synergia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 202, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299312, przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, NIP: 5482549341, REGON: 240839811,
2. Najbardziej efektywny i najszybszy kontakt z właścicielem sklepu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@forgamer.pl) lub telefonicznie pod numerami:
tel. (33) 851 11 22
kom. 511 703 703
kom. 511 704 704.
3. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z dokonywaniem przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.
4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto.Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Informacja o cenie ma charakter wiążący przez czas, w którym widnieje ona na stronie internetowej Sklepu obok Towaru, którego dotyczy.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Produkty dostępne do nabycia w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Towary posiadające braki (np. brak oryginalnego opakowania) są przecenione, a informacja o rodzaju braku jest wyraźnie umieszczona w opisie danego Towaru.
6. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje dotyczące Towarów dostępnych do nabycia w Sklepie pochodzą z treści zamieszczonych na opakowaniach Towarów oraz materiałów publikowanych przez ich producentów lub dystrybutorów.
7. Zdjęcia mają charakter poglądowy, właściwy Towar może nieznacznie różnić się od jego wizerunku na zdjęciu.
8. Jeżeli poszukiwany przez Klienta produkt wedle treści strony internetowej nie jest dostępny do nabycia w Sklepie, Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep@forgamer.pl) lub telefonicznie złożyć zapytanie o dostępność takiego produktu. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożone zapytanie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
9. Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
a) Czas Realizacji Zamówienia – ilość dni roboczych, które upływają od Potwierdzenia Zamówienia do chwili wysyłki Towaru,
b) Formularz Zamówienia – umieszczony na stronie internetowej Sklepu zestaw pól wypełnianych przez Klienta podczas składania Zamówienia,
c) Godziny Pracy – okres od godz. 8:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) Klient – druga strona Umowy zawartej ze Sprzedawcą lub podmiot składający Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy,
e) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f) Potwierdzenie Zamówienia – przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty stanowiącej Zamówienie,
g) Regulamin – niniejszy regulamin,
h) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.forgamer.pl,
i) Sprzedawca – Synergia Group sp. z o.o.,
j) Termin Dostawy – okres, który upływa od wysyłki Towaru przez Sprzedającego do momentu jego dostarczenia na adres wskazany przez Klienta,
k) Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy lub dostępna do nabycia w Sklepie,
l) Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Sprzedawcą a Klientem,
m) Zamówienie – składana przez Klienta oferta zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

II. Zawarcie Umowy

1. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie (w Godzinach Pracy).
2. Zamówienia przez Internet można składać przez całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta, realizowane są począwszy od kolejnego dnia roboczego.
3. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składa się poprzez dodanie wybranych Towarów do koszyka znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór metody płatności oraz dostawy, a następnie akceptację Zamówienia obejmującego Towary znajdujące się w koszyku.
4. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
5. Miejscem zawarcia umowy jest Częstochowa.
6. Jako potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zaznaczenie takiej opcji w Formularzu Zamówienia wraz z podaniem pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w tym w szczególności numeru NIP. Sprzedawca i Klient akceptują możliwość wystawiania i przesyłania Klientowi faktur lub paragonów w formie elektronicznej.

III. Zapłata za Towar

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przedpłata całości ceny przed wysyłką towaru,
b) zapłata przy odbiorze przy wysyłce za pobraniem,
c) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Dla jednostek organizacyjnych administracji publicznej oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne (w szczególności szkół, przedszkoli i ośrodków pomocy społecznej) możliwe jest odroczenie terminu płatności po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii przez Sprzedawcę i Klienta.
3. Do czasu zapłaty całości ceny, Towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

IV. Realizacja Zamówienia

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia z podaniem numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe Potwierdzenie Zamówienia.
2. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty ich złożenia nie będą realizowane.
3. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni, w zależności od rodzaju zamawianego Towaru.
4. W razie braku natychmiastowej dostępności Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie oraz wskaże nowy, wydłużony Czas Realizacji Zamówienia, który jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. W terminie 3 dni roboczych od uzyskania takiej informacji Klient może odstąpić od Umowy w całości bądź w części albo zaakceptować wydłużony Czas Realizacji Zamówienia. Brak złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za akceptację wydłużonego Czasu Realizacji Zamówienia.

V. Wysyłka i odbiór osobisty Towaru

1. Sprzedawca wysyła Towar wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w Formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub korzystając z usług Poczty Polskiej. Towar może być dostarczony do miejsca znajdującego się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyboru miejsca i sposobu wysyłki dokonuje Klient. Sprzedawca nie ma wpływu na wybór Klienta.
2. Koszt transportu i Termin Dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej Sklepu oraz w koszyku podczas podsumowania Zamówienia. Koszt transportu obejmuje również koszty opakowania Towaru, dotyczy dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
3. Termin Dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu przekazania Towaru do wysyłki (dotyczy firm kurierskich). W przypadku usług Poczty Polskiej terminy te mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 14 dni. Terminy te są niezależne od Sprzedającego, a Sprzedający nie ma na nie żadnego wpływu.
4. Podczas odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki wymagane jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem bądź pracownikiem Poczty Polskiej i nie odbieranie paczki, a następnie niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.
5. Klient może odebrać Towar osobiście w Godzinach Pracy pod adresem ul. Piastowska 202, 42-200 Częstochowa. Warunkiem skorzystania z możliwości osobistego odbioru Towaru jest zaznaczenie takiej opcji w Formularzu Zamówienia. W ciągu 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia Klient zostanie poinformowany o przygotowaniu Towaru do jego osobistego odbioru przez Klienta albo o terminie, w którym Klient będzie mógł odebrać Towar osobiście.

VI. Reklamacje

1. Jeżeli Klient otrzymał Towar, który posiada wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: FORGAMER.PL, ul. Piastowska 202, 42-200 Częstochowa.
2. Przed wysłaniem Towaru do reklamacji należy zgłosić reklamację telefonicznie pod numerem 33 851-11-22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@forgamer.pl.
3. Do przesyłki wysłanej do reklamacji należy dołączyć kopię paragonu lub faktury oraz sporządzony w formie pisemnej (na papierze) dokument zawierający:
a) możliwie dokładny opis usterki,
b) numer zamówienia,
c) datę dokonania zakupu,
d) datę stwierdzenia usterki,
e) dane kontaktowe do osoby zgłaszającej reklamację,
f) numer rachunku, na który należy zwrócić pieniądze.

4. Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać listem poleconym, paczką pocztową albo za pośrednictwem kuriera.
5. W razie zaistnienia konieczności uzyskania dodatkowych informacji na potrzeby postepowania reklamacyjnego, pracownik Sklepu zwróci się do Klienta o uzupełnienie informacji dotyczących zgłoszonej reklamacji.
6. W terminie 14 dni Klient otrzyma informację o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad i wysłany do Klienta, a jeżeli nie będzie to możliwe zostaną zwrócone pieniądze na numer rachunku wskazany przez Klienta.
8. W wypadku nie uznania reklamacji, Towar zostanie odesłany na adres Klienta.
9. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest paragon fiskalny, faktura VAT lub oryginalna karta gwarancyjna, jeśli była załączona do przesyłki.

VII. Zwrot Towaru

1. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca nie ponosi wobec niego odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Klient taki może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na warunkach indywidualnie w takiej sytuacji uzgodnionych. W takim przypadku zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy tylko jeśli Towar jest nieużywany i w nienaruszonym opakowaniu.
2. W stosunkach między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych regulujących prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę będącego przedsiębiorcą z konsumentem.
3. Konsument, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@forgamer.pl w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno zawierać co najmniej:
a) datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę,
b) numer i przedmiot Zamówienia,
c) datę złożenia Zamówienia,
d) oświadczenie o treści: „Odstępuję od umowy na podstawie art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta”,
e) podpis Klienta będącego Konsumentem.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Klient odstępujący od Umowy powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).
8. W wypadku odstąpienia od Umowy to, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Towar winien zostać zwrócony w niezniszczonym, oryginalnym opakowaniu i nie może być niekompletny ani nosić śladów użytkowania, chyba że zmiana stanu Towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego Towaru. Sprawdzenie stanu technicznego zwracanego Towaru zostanie dokonane w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy pieniądze zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od sprawdzenia stanu technicznego zwracanego Towaru, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W wypadku skutecznego odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 3, Klient będący Konsumentem otrzyma zwrot pieniędzy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy.
11. Jeżeli od Umowy odstąpił Klient będący Konsumentem, zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest Towar mający krótki termin przydatności do użycia, jak również umów, których przedmiotem świadczenia są programy komputerowe (w tym gry komputerowe) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Polityka prywatności

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych i Zamówień są poufne i przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia lub udzielenia informacji handlowej dotyczącej asortymentu Sklepu.
2. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo uzyskanych danych, daje możliwość ich modyfikacji i usunięcia z bazy danych w każdym czasie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.
2. W wypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, wszelkie spory powstałe na tle Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Klient jest Konsumentem. W takim przypadku właściwość sądu wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Umowa zawierana przez Sprzedawcę z Klientem nie będącym Konsumentem podlega prawu polskiemu. Umowa zawierana przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem podlega prawu właściwemu według zasad ogólnych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów normatywnych regulujących prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę będącego przedsiębiorcą z konsumentem.
5. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 KC).
6. Sprzedawca prezentując na stronach Sklepu zaproszenie do zawarcia umowy ma zamiar zawarcia Umowy z Klientem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl